Regulamin

Regulamin firmy „HAUKI-MIAUKI Opieka nad Zwierzętami Ewelina Kuźniar” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin „HAUKI-MIAUKI Opieka Nad Zwierzętami Ewelina Kuźniar”, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z usług przedsiębiorcy Eweliny Kuźniar prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą HAUKI-MIAUKI Opieka Nad Zwierzętami Ewelina Kuźniar z siedzibą przy ul. Świadka 5/31, 35-310 Rzeszów, NIP 8133406320, wpisanej do CEIDG, zwanej dalej „Opiekunem”. 
2. Regulamin, określa w szczególności zasady opieki nad zwierzętami u Powierzającego w jego siedzibie. 
3. Realizacją opieki nad zwierzętami zajmuje się Opiekun i/lub wyznaczone przez niego osoby – Petsitterzy, na które Powierzający wyraził zgodę. 
4. Definicje: 
a)  Opiekun - przedsiębiorca Ewelina Kuźniar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HAUKI-MIAUKI Opieka Nad Zwierzętami Ewelina Kuźniar, z siedzibą przy ul. Świadka 5/31, 35-310 Rzeszów, NIP 8133406320, wpisanej do CEIDG;
b) Powierzający - właściciel powierzanego pod opiekę zwierzęcia lub osoba nie będąca właścicielem zwierzęcia mająca pełne prawo do oddania zwierzęcia pod opiekę Opiekuna udzielone mu przez Właściciela zwierzęcia;
c)  Petsitter - osoba, która w imieniu Opiekuna zajmuje się powierzonymi pod opiekę zwierzętami;
d)  Zwierzę - pies lub kot 

§2 ZASADY I WARUNKI WYKONYWANIA OPIEKI NAD POWIERZONYMI ZWIERZĘTAMI 

1. Opieka nad zwierzętami wykonywana jest w siedzibie Powierzającego. 
2. Opiekun zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój. 
3. Opiekun może wyznaczyć Petsitterów do zajmowania się powierzonym zwierzęciem, po uprzednim uzyskaniu akceptacji osoby Petsittera przez Powierzającego. 
4. Opiekun gwarantuje, że Petsitterzy, którymi się posługuje, posiadają kwalifikacje do opieki nad zwierzętami. 
5. Powierzający zobligowany jest do udzielenia Opiekunowi wywiadu zawierającego prawdziwe i wyczerpujące informacje dotyczące oddawanego pod opiekę zwierzęcia, o treści określonej w dokumencie "Umowa powierzenia zwierzęcia pod opiekę” oraz Formularzu zgłoszeniowym zawierającym informacje szczegółowe dotyczące powierzanego zwierzęcia, zwanymi dalej łącznie „Umową”. 
6. Podpisaną Umowę, Powierzający przekaże Opiekunowi najpóźniej przed przejęciem pod opiekę zwierzęcia. 
7. Opłata za opiekę w zakresie określonym w Umowie, pobierana jest za cały okres opieki z góry. 
8. Po spełnieniu przez Opiekuna usługi opisanej w Umowie, Powierzający traci prawo odstąpienia od umowy.
9. Powierzający dokonuje rezerwacji terminu opieki poprzez przesłanie na adres e-mail info@hauki-miauki.pl zamówienia opieki, które powinno zawierać imię i nazwisko Powierzającego, informację czy opieka dotyczy psa czy też kota, przez ile dni opieka ma być realizowana oraz inne oczekiwania Powierzającego w zakresie opieki, która ma być realizowana. 
10. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Opiekuna, Powierzający otrzyma w informacji zwrotnej Formularz zgłoszeniowy, w którym Powierzający zobowiązuje się udzielić prawdziwych odpowiedzi na temat powierzanego zwierzęcia. 
11. Koszt opieki nad zwierzęciem może ulec zmianie w stosunku do oferty zawartej na stronie www.hauki-miauki.pl w zależności od rodzaju usług jakie mają być wykonywane przez Opiekuna, miejsca wykonywania opieki, częstotliwości wizyt i ilości powierzonych pod opiekę zwierząt.  

§ 3. PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po ustaleniu wszystkich szczegółów opieki przez Opiekuna i Powierzającego na spotkaniu, o którym mowa w ust.16 niniejszego paragrafu, Powierzający zobligowany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie dwóch dni od dnia podpisania Umowy (jednakże zawsze przed rozpoczęciem opieki przez Opiekuna) zapłacić Opiekunowi całość ustalonej ceny za opiekę. Jest to warunek realizacji Umowy. 
2. Umowę uważa się za zawartą z momentem podpisania umowy i dokonania wpłaty całości ustalonej ceny za opiekę przez Powierzającego na rachunek Opiekuna prowadzonego przez PKO BP Inteligo: 61 1020 5558 0000 8902 3220 0084 HAUKI-MIAUKI Opieka nad Zwierzętami Ewelina Kuźniar ul. Świadka 5/31, 35-310 Rzeszów. 
3. Opiekun jest uprawniony do odmowy i/lub rezygnacji z opieki nad zwierzęciem, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych ludzi lub zwierząt, a w szczególności osobników: a)  agresywnych w stosunku do ludzi i/lub zwierząt,  b)  w rui, z cieczką itp. wprowadzających inne zwierzęta w stan ciągłego pobudzenia, c)  nieodrobaczonych, bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw kleszczom, d) zwierząt prowadzonych przez trenerów używających metody awersyjne (kolczatki, obroże elektryczne, bicie, zastraszanie, przyciskanie do ziemi itp.) - chyba, że Klient pisemnie zobowiąże się do zmiany metod pracy z psem. 
4. W przypadku rezygnacji z opieki przez Opiekuna z przyczyn wskazanych w ust. 3, kwota wpłacona przez Powierzającego za opiekę podlega zwrotowi pomniejszona o część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom Opiekuna związanym z realizacją Umowy. 
5. Powierzający zobligowany jest wraz z powierzeniem zwierzęcia przekazać Opiekunowi książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień zwierzęcia oraz jego stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. 
6. Jeśli zwierzę z pchłami zostanie przyjęte pod opiekę, Powierzający zgadza się, by w pierwszej kolejności przeszło ono kąpiel lub inny zabieg odpchlającymi środkami i pokryje koszty czynności związanych z odpchlaniem. Podobnie w przypadku braku zabezpieczenia na kleszcze w momencie przekazania zwierzęcia pod opiekę, Opiekun ma wówczas prawo zakupić i zastosować preparat, a właściciel zwierzęcia pokrywa związane z tym koszty. 
7. Powierzający zamawiający usługę opieki nad zwierzętami w siedzibie Powierzającego: a)  określa jakie czynności może wykonywać w jego siedzibie Opiekun i/lub Petsitter; b)  przekaże Opiekunowi klucze do siedziby Powierzającego najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia opieki. Odbierze od Opiekuna klucze do siedziby Powierzającego najpóźniej w dniu zakończenia opieki. c)  ze względu na konieczność przekazania Opiekunowi i/lub Petsitterowi kluczy do siedziby Powierzającego na czas opieki nad zwierzęciem, Powierzający zobowiązuje się, że osoby trzecie (znajomi, rodzina, gosposia itp.) nie będą miały dostępu do siedziby Powierzającego w czasie obowiązywania Umowy powierzenia zwierzęcia pod opiekę, pod rygorem zwolnienia od odpowiedzialności Opiekuna z tytułu zdarzeń powstałych w siedzibie Powierzającego w czasie opieki nad zwierzęciem; Klucz przekazany inaczej, musi być opisany w umowie lub informacja o innym przekazaniu, musi zostać wysłana na adres email info@hauki-miauki.pl. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie kluczy we wskazanym przez Powierzającego miejscu np. w skrzynce na listy, pod wycieraczką - takie prośby mogą zostać zrealizowane ale wyłącznie po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu, że faktycznie zostało to w ten sposób ustalone. 
8. Opiekun zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zwierzę było zdrowe i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez Powierzającego pozostały w dobrym stanie. 
9. Powierzający upoważnia Opiekuna do korzystania z usług lekarza weterynarii, gdy zwierzę przejawia oznaki choroby. Powierzający zobowiązuje się pokryć koszty leczenia weterynaryjnego swojego zwierzęcia, które poniósł Opiekun, a nie wynikały one z jego winy.
10. W trosce o zdrowie zwierząt Opiekun stosuje zasadę karmienia zwierząt pożywieniem dostarczonym przez Powierzającego. Powierzający zobligowany jest zaopatrzyć Opiekuna w karmę dla oddawanego pod opiekę zwierzęcia oraz szczegółowe wskazówki dotyczące ilości karmy i częstotliwości karmienia. 
11. Jeśli Powierzający nie zapewni karmy dla zwierzęcia, Opiekun obciąży Powierzającego dodatkową opłatą. W takim przypadku Powierzający oświadcza, że: a)  akceptuje dodatkowe koszty i zobowiązuje się je pokryć, b)  rozumie, iż zmiana karmy może wywołać dolegliwości żołądkowe zwierzęcia i nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń do Opiekuna, jeśli one wystąpią. 
12. Opieka nad zwierzęciem może zostać przedłużona po uzyskaniu uprzedniej zgody Opiekuna i uregulowaniu przez Powierzającego dodatkowego wynagrodzenia za opiekę.  13. Opiekun zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia wizyty w siedzibie Powierzającego do maksymalnie 60 minut wcześniej lub później w stosunku do godziny ustalonej z Powierzającym. 14. Transport zwierząt przez Opiekuna jest dodatkowo płatny. Opiekun zastrzega sobie możliwość przewiezienia zwierzęcia do weterynarza w razie konieczności. Koszt transportu pokrywa Powierzający. 
15. Spotkanie zapoznawcze Opiekuna z Powierzającym odbywa się na terenie Rzeszowa w dni od poniedziałku do soboty i jest bezpłatne. Spotkanie trwa ok. 1h, na spotkaniu następuje omówienie zakresu usług i sposobu ich realizacji oraz podpisanie umowy. 16. Powierzający wyraża zgodę na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Opiekuna na stronie www.hauki-miauki.pl i fanpage’u Opiekuna na facebooku. 
17. Powierzający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 


§ 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Opiekuna (w tym regulaminu, zdjęć i treści ze strony internetowej www.hauki-miauki.pl oraz Facebooka https://www.facebook.com/HaukiMiauki/) bez pisemnej zgody Opiekuna. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W okresie objętym opieką informacji o tym jak czuje się zwierzę udziela Opiekun lub wskazany przez Opiekuna Petsitter. 2. Powierzający może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.hauki-miauki.pl. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania Umowy, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw Strony wynikających z czynności dokonanych przed wprowadzeniem zmian. 3. Opiekun zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków wykonywania opieki nad powierzonymi zwierzętami i treści Regulaminu. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz szczególne przepisy regulujące warunki opieki nad zwierzętami, a stosujące się do przedmiotu Umowy powierzenia zwierzęcia pod opiekę.

chanel rolex daytona replica up to 78 percent off choose the best house of replica big bang geneves it is fake rado watches ebay seamaster james bond key pocket cohhcarnage fake watches manufacturers precio de la rolex replica watch with cronometer swiss eta movements luxury replica watches worth tell are fake oris watches speed masters watch uk fake design website distributor